เกษตรทฤษฎีใหม่

เกษตรผสมผสานที่ทำแล้ว “สุขใจ” 

เกษตรผสมผสานที่ทำแล้ว “สุขใจ”       สำหรับระบบเกษตรผสมผสานหรือ Intergrated Farming System ระบบเกษตรที่มีการเพาะปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์ต่างๆ ผักหลายชนิดอยู่ในพื้นที่เดียวกันภายใต้...

การเกษตรทฤษฎีใหม่ การจัดสรรและจัดการที่ดินและน้ำ

การเกษตรทฤษฎีใหม่ ทางการจัดสรรและจัดการที่ดินและน้ำ เพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน การเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สามารถแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นในอดีตได้เป็นอย่างดีเลยก็ว่าได้โดยเฉพาะปัญหาการขาดแคลนที่ดินทำกิน ทางด้านการเกษตรของเกษตรกร ที่เป็นปัญหาที่เรียกได้ว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง ในปัจจุบันและการประกอบอาชีพทางการเกษตร โดยเฉพาะในเขตที่ต้องการน้ำฝนในการทำนาเป็นหลัก...